• 0.jpg
  • 1s.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Antykorozja

   Przedmiotem dzia?alno?ci firmy s? roboty ogólnobudowlane - obiektów mostowych i in?ynierskich oraz roboty rozbiórkowe, drogowe i malarskie. Koncentrujemy si? g?ównie na specjalistycznym wykonywaniu prac zwi?zanych z antykorozj? betonu i stali. Przedmiotem dzia?alno?ci firmy s? tak?e roboty ogólnobudowlane - obiektów mostowych i in?ynierskich oraz roboty rozbiórkowe, drogowe i malarskie. Wysoko wykwalifikowana kadra gwarantuje wykonanie pracy na najwy?szym poziomie, zgodnie z wszystkimi wymaganiami technicznymi.

   „GMG Serwis" proponuje kontrahentom nowoczesne rozwi?zania i konkurencyjno??. Nasza obecno?? w bran?y budowlanej opiera si? na inwestycjach w kapita? firmy. Modernizacje i rozbudowy zapewniaj? w?a?ciwe funkcjonowanie Firmy na rynku i rozwój zak?adu.

   Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do wspó?pracy. Gwarantujemy konkurencyjne ceny i profesjonaln? obs?ug? przy realizacji zlece?. 

Please publish modules in offcanvas position.